Nobody logo w140 h40plus 27x27Logo MagusPrebert AssistansServiceAB w175

Sedan 25 maj 2018 börjar ett nytt regelverk för dataskydd (Dataskyddsförordningen) gälla i hela EU. Det heter GDPR, General Data Protection Regulation. Med dataskyddsförordningen får du större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter, men i övrigt är det ingen skillnad för dig.
På den här sidan kan du läsa mer om hur Nobody AB och MP Assistans Service AB behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. Vi uppdaterar också informationen du får när du blir anställd eller söker jobb hos oss.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, texter eller bilder som handlar om dig eller något annat som är speciellt för bara dig.

Behandling av personuppgifter
Nobody AB och MP Assistans Service AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i Nobody AB och MP Assistans Service AB.

Kontaktuppgifter till oss hittar på assistenter.se Du kan skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa 070-789 09 02.

När får vi hantera personuppgifter?
För att Nobody AB och MP Assistans Service AB ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. Vilket är:
• När vi har ett avtal med dig, eller för att följa lagar och regler som gäller för verksamheten. Det gäller till exempel dig som är anställd.
• Efter en intresseavvägning. Då vägs nyttan som Nobody AB och MP Assistans Service AB kommer att ha av personuppgiftsbehandlingen mot risker som behandlingen kan innebära för din personliga integritet. Det är inte så vanligt. Ett exempel är när vi publicerar chefernas namn på hemsidan. Du har rätt att säga nej till personuppgiftsbehandling som vi gör efter intresseavvägning. Om det inte finns andra giltiga skäl än intresseavvägningen att behandla dina personuppgifter har du rätt att få dem raderade.
• När vi frågar om ditt samtycke. Det kan gälla att vara med på bild till exempel. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke och då får vi inte längre behandla dina personuppgifter.

Känsliga uppgifter och personnummer
Nobody AB och MP Assistans Service AB behandlar bara känsliga uppgifter (exempelvis uppgifter om hälsa) om det är tillåtet enligt lag, till exempel inom arbetsrätten eller inom områdena social trygghet och socialt skydd. Annars ber vi om ditt samtycke.
Om du är anställd behandlar vi uppgifter om anställdas hälsa bland annat för att kunna administrera sjukfrånvaro och betala ut sjuklön i vårt uppdrag som arbetsgivare.
Om du är assistansanvändare behandlar vi uppgifter om din personliga assistans och ditt beslut om assistansersättning i vårt uppdrag som assistansanordnare.
Nobody AB och MP Assistans Service AB behandlar personnummer i samband med anställning och löneutbetalning och när vi administrerar sjuklöner via kommuner.

Nödvändiga personuppgifter
Nobody AB och MP Assistans Service AB får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga utifrån vad de ska användas till.
Eftersom vi behöver kommunicera med dig frågar vi efter dina kontaktuppgifter.
På hemsidan använder vi cookies. Här kan du läsa mer om cookies:

Vad använder vi personuppgifter till?
Det ska alltid vara tydligt vad Nobody AB och MP Assistans Service AB använder dina personuppgifter till. Det är ändamålen som styr vilka personuppgifter vi får behandla och hur länge vi sparar dem.
Vi behandlar främst uppgifter om anställda och arbetssökande. Ändamålen är assistansanordning, personaladministration och rekrytering.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Som regel samlar vi in personuppgifter direkt från dig. Om vi behöver uppdatera vårt personalregister kan vi komma att hämta kontaktuppgifter från offentliga register, till exempel Skatteverkets folkbokföringsregister.

Vem kan ta del av personuppgifterna?
Nobody AB och MP Assistans Service AB lämnar bara uppgifter vidare om det är nödvändigt för att följa avtal, lagar och regler. I vårt uppdrag som assistansanordnare och arbetsgivare måste vi till exempel lämna uppgifter till Försäkringskassan och olika kommuner i samband med anställdas sjukfrånvaro eller assistansanvändarens assistansersättning.
Nobody AB och MP Assistans Service AB änvänder flera IT-system. Systemleverantören som ansvarar för driften av systemet och användarsupport har tillgång till personuppgifterna som finns i systemet. Nobody AB och MP Assistans Service AB har särskilda avtal om säker personuppgiftsbehandling med systemleverantörerna.
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I undantagsfall kan ditt namn och din e-post komma att behandlas utanför EU/EES via tjänsteleverantörer som vi samarbetar med. Överföringen är skyddad enligt beslut från EU-kommissionen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till.
Om du till exempel är assistansanvändare eller anställd sparar vi personuppgifter så länge det är nödvändigt för vårt uppdrag och för att följa regler i bokföringslagen.

Dina rättigheter
Dina rättigheter när dina personuppgifter finns hos Nobody AB och MP Assistans Service AB.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Det kallas registerutdrag. När du vill ha ett registerutdrag måste din beställning vara skriftlig (vanlig post eller e-post) och komma från dig själv. Du får ditt registerutdrag inom 2 veckor efter att vi har tagit emot din beställning.

Rättelse
Hör av dig till oss om du tycker att Nobody AB och MP Assistans Service AB hanterar personuppgifter om dig som är fel, onödiga eller ofullständiga i förhållande till ändamålet. Vi rättar till eventuella felaktigheter så fort som möjligt.

Radering
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade.
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du tar samtycket.
Om du säger nej till personuppgiftsbehandling som vi gör efter intresseavvägning och Nobody ABs och MP Assistans Service ABs nytta av behandlingen inte är större än risken för din personliga integritet.
Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt GDPR.
Vi kan inte radera dina personuppgifter om vi är skyldiga enligt lag att spara dem.

Begränsning av personuppgiftsbehandling.
Du kan begära att Nobody AB och MP Assistans Service AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Då sparar vi de uppgifter vi redan har om dig. Men vi slutar att komplettera, ändra, uppdatera eller fortsätta att använda dina personuppgifter.
Du kan begära att Nobody AB och MP Assistans Service AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden vi utreder ett klagomål eller om vi behöver tar reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som Nobody AB och MP Assistans Service AB gör med intresseavvägning som rättslig grund. Då meddelar du oss att du inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter. Om det inte finns andra giltiga skäl än intresseavvägningen att behandla dina personuppgifter har du rätt att få dem raderade.

Information om allvarliga personuppgiftshändelser
Du har rätt att få veta om Nobody AB och MP Assistans Service AB skulle råka ut för allvarligt dataintrång och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Flytta personuppgifter
När Nobody AB och MP Assistans Service AB behandlar dina personuppgifter med avtal eller samtycke som rättlig grund har du rätt att, när det är tekniskt möjligt, få ut de personuppgifter du själv lämnat till oss för att flytta med dig till annan organisation.

Klagomål och synpunkter
Om du tycker att Nobody AB och MP Assistans Service AB hanterar dina personuppgifter fel är det viktigt att vi får veta det. Du kan även vända dig till Dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor, klagomål och synpunkter.
Vill du beställa registerutdrag, ändra/radera uppgifter eller har frågor om hur Nobody AB och MP Assistans Service AB hanterar dina personuppgifter, kontakta
Bengt Hall, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Magnus Prebert Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .